L O A D I N G

Warunki Czarteru

Ogólne Warunki Czarteru

OPŁATA – zawiera: przekazanie do użytku jachtu w określonym czasie, miejscu, na określony czas tak jak wskazano w umowie. Opłata ta nie zawiera opłaty klimatycznej, opłat za paliwo,  opłat za wodę oraz prąd oraz opłat portowych za postój jachtu poza portem macierzystym. W ramach tej opłaty jacht jest przekazany Klientowi sprawny, gotowy do żeglugi z pełnymi zbiornikami wody i paliwa i czysty. W takim samym stanie powinien zostać zwrócony po zakończeniu czarteru.

PŁATNOŚCI – Aby jacht mógł zostać przekazany Klientowi, musi on zrealizować płatność pełnej opłaty za czarter zgodnie z terminami wyszczególnionymi na Koncie Klienta strony Yachtgo.eu oraz wymienionymi w umowie.

KAUCJA – kaucja, to standardowy depozyt zwrotny pobierany na poczet ew. usterek jachtu oraz jego wyposażenia lub jego utraty, zagubienia, które powstały w trakcie rejsu z winy Klienta. Powinna ona zostać zdeponowana przez Klienta przy okrętowaniu na jacht, zwykle w formie gotówkowej w walucie Euro lub kartą kredytową. Kaucja zostanie zwrócona w całości, jeśli na jachcie po jego zwrocie nie zostaną odnotowane żadne zniszczenia lub straty. W przypadku uszkodzenia lub utraty wyposażenia, jakiejś części jachtu lub samego jachtu, koszt naprawy / zakupu danej części zostanie pobrany z wpłaconej kaucji. W przypadku, jeśli awaria spowoduje, że jacht nie będzie mógł wypłynąć w kolejne rejsy, z kaucji zostaną również pobrane środki w wysokości odpowiadającej stratom Armatora na skutek nie dobycia  kolejnych czarterów w całości lub części.

OBOWIĄZKI ARMATORA – Obowiązkiem Armatora jest dostarczenie Klientowi jachtu w pełni wyposażonego, zdolnego do żeglugi z pełnymi zbiornikami wody i paliwa, czystego i w ustalonym w umowie czasu i miejscu. Jeśli Armator nie spełni powyższego wymogu, Klient ma prawo żądać pełnego zwrotu pieniędzy za okres, kiedy jacht nie został mu przekazany. W utrzymywania się takiej sytuacji w ciągu 24 godzin od umówionego terminu, Klient ma prawo żądać oddania do dyspozycji innego jachtu spełniającego jego wymagania, gdy to jest niemożliwe to może on anulować umowę i żądać pełnego zwrotu opłaty za czarter. Klient ma prawo żądać jedynie rekompensaty do wysokości opłaty za czarter, bez możliwości żądania dodatkowej rekompensaty za straty materialne czy niematerialne.

PRZEKAZANIE JACHTU – Klient przejmuje jacht w określonym w umowie miejscu i czasie. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan jachtu oraz jego wyposażenia zgodnie z przedstawioną listą wyposażenia. Zastrzeżenia oraz braki powinny zostać zgłoszone przed podpisaniem listy wyposażenia jachtu. Ewentualne szkody lub usterki ukryte na jachcie lub w wyposażeniu, które nie mogły być znane Armatorowi, a nie zostały zauważone i zgłoszone przy przejmowaniu jachtu, a także wszystkie te powstałe po przejęciu jachtu niezależnie od przyczyny, nie mogą być podstawą do żądania zwrotu lub obniżenia opłaty za czarter. Armator ma prawo do nieprzekazania jachtu w przypadku, gdy Klient nie posiada odpowiednich kompetencji, umiejętności, doświadczenia niezbędnych do prowadzenia jachtu lub nie posiada na pokładzie osoby z takimi kompetencjami. W takim wypadku ma prawo umieścić na jachcie skipera i pobrać za tą dodatkową usługę opłatę zgodnie z cennikime obowiązującym u danego Operatora. W przypadku, kiedy Klient nie przejmie jachtu w ciągu 48 godzin od ustalonego terminu, Armator ma prawo wypowiedzieć kontrakt bez zwrotu opłaty za czarter.

ODBIÓR JACHTU – Stan Jachtu oraz wyposażenia zostaną przy zwrocie jachtu sprawdzone w taki sam sposób jak przy przekazaniu jachtu w oparciu o podpisaną przez obie strony listy wyposażenia. Klient jest zobowiązany zgłosić gotowość jachtu do odbioru-zwrotu na min 1h przed umówionym czasem końca rejsu i w umówionym miejscu. W przypadku spóźnienia ze zwrotem jachtu, Klient zostanie obciążony następującymi opłatami:

– za spóźnienie do 3 godzin – 1 dniową opłatą za czarter

– za spóźnienie większe niż 3 godziny oraz za każdy następny dzień spóźnienia – potrójną stawkę opłaty dziennej przeliczonej jako 1/7 opłaty za tygodniowy czarter, wg cennika obowiązującego w kolejnym okresie czarterowym. Dodatkowo Klient jest zobowiązany pokryć dodatkowe koszty, jakie powstaną po stronie Armatora na skutek tego opóźnienia, np. zakwaterowanie i wyżywienie następnej załogi oczekującej na rej na tym jachcie.

OBOWIĄZKI KLIENTA W TRAKCIE REJSU – Po przejęciu czy po zaokrętowaniu na jacht, Klient jest w pełni odpowiedzialny za jacht i ponosi wszelkie koszty związane z użytkowaniem jachtu. Są to między innymi koszty postoju w innych portach niż macierzysty, koszty paliwa, , gazu, wody, prądu, sprzątania oraz wszystkich innych opłat. Jest także odpowiedzialny za szkody, usterki i straty powstałe na jachcie w okresie trwania czarteru, które nie są konsekwencja zużycia jachtu na skutek normalnego użytkowania.

Klient zobowiązany jest prowadzić dziennik jachtu, sprawdzać codziennie poziom oleju w silniku oraz dbać o stan żagli.

OGRANICZENIA ŻEGLUGI – Klient może żeglować wyłącznie po wodach terytorialnych kraju, w którym odebrał jacht od Armatora, chyba, że zostanie postanowione inaczej za zgodą Armatora. Klient musi przestrzegać obowiązujących przepisów żeglugowych oraz prawa w ogólności. Klient ma obowiązek dbać o jacht oraz jego wyposażenie, żeglować ostrożnie oraz zgodnie z dobrą praktyką morską, a także w odpowiednich dla typu jachtu oraz swoich i załogi umiejętności warunkach pogodowych oraz przy dobrej widzialności. Klient, są zobowiązani posiadać wszystkie niezbędne uprawnienia do prowadzenia jachtu po otwartych wodach morskich oraz uprawnienia radiooperatora. Klient nie ma prawa podnajmować jachtu osobom trzecim, nie może brać udziału w regatach, a także nie może użytkować jachtu w celach komercyjnych, takich jak rybołówstwo.  Klient nie może  żeglować w warunkach nie objętych polisą ubezpieczeniową danego jachtu (np. w nocy lub przy niebezpiecznych warunkach pogodowych). Klient nie może przyjąć na jacht będący w żegludze więcej osób, niż to jest zapisane w umowie i wynika z listy załogi zadeklarowanej Armatorowi i/lub Operatorowi. Klient jest odpowiedzialny za nieprzestrzeganie wymienionych w tym punkcie zasad.

SZKODY I AWARIE POWSTAŁE W WYNIKU NORMALNEGO UŻYTKOWANIA – W przypadku, jeśli na jachcie wystąpią szkody wynikające z normalnego używania jachtu, Klient powinien natychmiast poinformować o tym Armatora, a ten jest zobowiązany do usunięcia usterki lub szkody w ciągu 24 godzin od otrzymania takiego powiadomienia. Jeśli usterka lub szkoda zostanie naprawiona w ciągu 24 godzin, Klient za ten okres nie może żądać rekompensaty.

W przypadku kradzieży części lub całości jachtu lub jego wyposażenia, w przypadku, jeśli dalsza żegluga nie jest możliwa lub została zakazana, klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować Operatora i/lub Armatora oraz zgłosić ten fakt na policję i/lub do odpowiednich służb w zależności od regionu i typu zdarzenia.

INNE OGRANICZENIA – Posiadanie na jachcie zwierząt (psów, kotów etc.), ciężkiego sprzętu nurkowego lub sportowego jest niedozwolone, chyba, że Klient otrzyma wcześniej zgodę Armatora.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA – Za zdarzenia niezgodne z zakresem umowy czarteru i/lub będące w konflikcie z obowiązującym prawem, które powstały na skutek działań Klienta i mające skutek na rzecz osób trzecich, odpowiedzialny jest Klient. Odpowiedzialność ta przekłada się także na wszelkie konsekwencje tych zdarzeń, którymi zostanie obciążony Armator i/lub Operator, jako zarządzający jachtami. Klient jest całkowicie odpowiedzialny za szkody powstałe w przypadku konfiskaty lub zatrzymania jachtu na skutek nieodpowiedniego lub nielegalnego działania w okresie czarteru. Klient jest zobowiązany do zapłacenia za szkody, które wyrządził, a którymi został obciążony Armator – obowiązuje odpowiedzialność i materialna i prawna. W sytuacji wypadku lub poważnej szkody na jachcie lub infrastrukturze portowej Klient jest zobowiązany sporządzić odpowiednią notakę z opisem okoliczności zdarzenia i potwierdzić go u odpowiednich władz lokalnych (Policja portowa, władze portu, lekarze), a także Armatora i/lub Operatora. Zasada ta obowiązuje również w przypadku kradzieży jachtu, ograniczeń bądź całkowitym brakiem możliwości żeglowania, a także w przypadku konfiskaty, utraty, zatopienia lub jakiegokolwiek zakazu żeglugi.

UBEZPIECZENIE JACHTU – W ramach usługi czarteru jacht posiada ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności za szkody na rzecz osób trzecich. Wszelkie szkody objęte ubezpieczeniem należy natychmiast zgłaszać do Armatora i/lub Operatora lub do ubezpieczyciela, w przeciwnym wypadku będzie kosztem ich usunięcia, naprawy będzie obciążony Klient. Jacht jest ubezpieczony tylko od szkód powstałych w sposób naturalny lub losowy (ale nie od szkód powstałych z zaniedbania lub bezpośredniej winy Klienta) do wysokości swojej wartości z opcją udziału własnego w wysokości kaucji zdeponowanej przez Klienta, która to zostanie wykorzystana na poczet pokrycia zobowiązania wynikającego z udziału własnego. Za szkody wyrządzone z winy Klienta, Klient odpowiada w pełni i polisa ubezpieczeniowa w żadnym stopniu nie chroni od szkód wyrządzonych w takiej sytuacji. Szkody powstałe na żaglach w wyniku wystawienia ich na nieodpowiednie dla jachtu warunki żeglugowe oraz na silniku na skutek braku oleju lub przegrzania silnika z uwagi na wystawienie jachtu na nieodpowiednie dla niego warunki żeglugowe nie są pokryte przez ubezpieczenie i w pełni odpowiada za nie Klient.

Klient, gdy jest w ofercie Operatora taka opcja, może skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia od partycypacji w kosztach wliczanych w ciężar zdeponowanej kaucji.

ANULOWANIE UMOWY – Jeśli Klient, z jakiegokolwiek powodu nie może przejąć jachtu i nie może przenieść umowy na inną osobę (po uprzedniej zgodzie Armatora i/lub Operatora), Armator zatrzyma:

– 50% ceny przy rezygnacji do 1 miesiąca przed zaokrętowaniem

-100% ceny przy rezygnacji na mniej niż 1 miesiąc przed zaokrętowaniem

W sytuacji, kiedy rezygnacja z czarteru powstała na skutek wydarzeń niezależnych (śmierć bliskiej osoby, ciężkie obrażenia, wojna lub inne, potwierdzone stosownymi dokumentami) wpłacona opłata nie będzie zwrócona, ale Klient będzie skorzystać z darmowego czarteru na tym jachcie lub innym odpowiadającym standardem innym dogodnym terminie lub kolejnym sezonie po uzgodnieniu terminu z Armatorem.

SKARGI – Skargi przyjmowane są wyłącznie przy wyokrętowaniu w formie pisemnej i potwierdzonej przez obie strony (Armatora i/lub Operatora i Klienta) jako załącznik do listy wyposażenia.

ARBITRAŻ – w przypadku, jeśli spory nie mogą być rozwiązane w sposób polubowny, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Armatora.

Wyślij zapytanie

Zostaw telefon, a nasz doradca zadzwoni do Ciebie.

    Skontaktuj się z nami