L O A D I N G

Ogólne Warunki Czarteru

Ogólne Warunki Zawierania Umów o Czarter Jachtów

§1
Niniejsze Ogólne Warunki Zawierania Umów o Czarter Jachtów określają, na jakich zasadach użytkownicy strony internetowej Yachtgo.eu zawierają umowy o czarter jachtów oferowanych na tej stronie za pośrednictwem serwisu świadczonego przez Yachtgo.eu.

§2
Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Zawierania Umów o Czarter Jachtów akronimy oraz skróty oznaczają:

1) Agent — firma zajmująca się rezerwacją jachtu w imieniu klienta Manka Ratnayake Spółka Jawna z siedzibą w Nowej Iwicznej przy ulicy Tarniny 31, KRS 0000706455, REGON 368858025, NIP 1231378176,

2) Klient — zarejestrowany użytkownik strony internetowej który za jej pomocą dokonuje czarteru jachtu.

3) Konto Klienta – obszar strony internetowej dostępny po zarejestrowaniu i aktywacji konta za pomocą linku wysłanego pocztą email na podany adres. Umożliwia między innymi rezerwację jachtu.

4) Operator — Armator lub zarządzający w imieniu Armatora konkretnym jachtem udostępnianym za pośrednictwem strony internetowej.

5) Strona internetowa — stronę internetowa dostępna w internecie pod adresem  www.yachtgo.eu,

6) Rezerwacja wstępna (opcjonalna) – rezerwacja czarteru na okres określony w niniejszych warunkach, jej anulowanie jest bezpłatne

7) Umowa o czarter jachtu — jest to umowa zawierana pomiędzy klientem, a armatorem lub zarządcą jachtu, której przedmiotem jest czarter jachtu udostępnionego na stronie internetowej.

8) OWZUCJ — niniejsze Ogólne Warunki Zawierania Umów o Czarter Jachtów.

9) OWC – Ogólne Warunki Czarteru, określone przez armatora lub zarządcę. Są to  zasady i warunki czarteru konkretnego jachtu udostępnianego na stronie internetowej, które określają prawa i obowiązki stron umowy o czarter jachtu.

§3
1. Każdy klient akceptuje postanowienia niniejszych OWZUCJ. Akceptuje też, że agent pełni tylko rolę pośrednika przy zawieraniu umowy o czarter jachtu, zaś stronami tej umowy są Operator oraz Klient. Klient akceptuje fakt, że pełna odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o czarter jachtu, a także wszelka odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z czarterem jachtu spoczywa na Operatorze zarządzającym konkretnym jachtem.
2. Klient dokonując rezerwacji akceptuje OWZUCJ jak i OWC.
3. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Agent nie oferuje imprez turystycznych, ani powiązanych usług turystycznych w rozumieniu Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

§4

1. Warunki czarteru określone przez Operatora stanowią są zawarte w Umowie o czarter jachtu zarządzanego przez danego Operatora.

2. Część publikowanych na Yachtgo.eu zdjęć  oraz informacji jest pobieranych poprzez API centralnego systemu rezerwacyjnego Nausys i pochodzi bezpośrednio od Operatora, który ponosi odpowiedzialność za ich treść.

§5

1. Klient dokonuje wyboru jachtu oraz terminu czarteru na stronie internetowej oraz potwierdza chęć rezerwacji poprzez kliknięcie na Wstępnie zarezerwuj. Z chwilą potwierdzenia chęci rezerwacji Agent dokonuje tak zwanej rezerwacji opcjonalnej (rezerwacja wstępna) na okres nieprzekraczający 3 dni.

2. Klient ma prawo rezygnacji z czarteru bez dodatkowych kosztów przed upływem wskazanego wyżej terminu

3. Agent ma prawo anulowania rezerwacji w przypadku wystąpienia błędu danych lub upływu terminu rezerwacji opcjonalnej.
3. Aby dokonać rezerwacji Klientowi automatycznie jest zakładane Konto Klienta, służące do dalszej obsługi jego rezerwacji. Konto to pozostaje nieaktywne do mementu powiercenia go za pomocą linku otrzymanego w wiadomości mailowej przesłanej na adres podanych podczas procesu wstępnej rezerwacji. Klient zobowiązany jest aktywować swoje konto w ciągu 12 godzin od złożenia rezerwacji, w przeciwnym Agent ma prawo anulowania rezerwacji przed upływem wspomnianych wyżej 3 dni.
5. Klient powinien wpłacić na rachunek agenta kwotę wskazaną w Koncie Klienta przed upływem terminu rezerwacji opcjonalnej. Może tego dokonać za pośrednictwem przelewu bankowego lub innego sposobu płatności elektronicznej udostępnionej na stronie Konta Klienta.

6. Po dokonaniu wpłaty rezerwacja opcjonalna uzyska status rezerwacji potwierdzonej i zostanie uaktywniona umowa o czarter jachtu z Operatorem jachtu, na warunkach określonych w tej umowie i w warunkach czarteru.

7. Brak wpłaty we wskazanym na koncie klienta terminie i/lub wycofanie się z umowy z operatorem spowoduje anulowanie rezerwacji opcjonalnej.
6. W przypadku gdy rezerwacja odbywa się wcześniej niż 30 dni od daty rozpoczęcia czarteru wpłata za rezerwację opcjonalną stanowi tylko część całości ceny. Pozostała część należności powinna zostać uiszczona bezpośrednio na rachunek Agenta w terminie wskazanym w Koncie Klienta za pośrednictwem przelewu bankowego lub innego sposobu płatności elektronicznej udostępnionej na stronie Konta Klienta.

7. Klient zobowiązany jest do zadeklarowania listy załogi. Może to zrobić korzystając z Konta Klienta na Stronie internetowej, lub przekazując mailowo na adres rezerwacje@tachteam.eu najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem czarteru. Jeżeli rezerwacja potwierdzana jest później niż 14 dni przed rozpoczęciem czarteru to najpóźniej w dniu jej opłacenia.
8. Brak deklaracji listy załogi w podanym terminie upoważnia Agenta do obciążenia Klienta dodatkową opłatą manipulacyjną w wysokości 19€, jednocześnie upoważnia Agenta do przekazania Operatorowi informacji o odmowie podania listy załogi przez Klienta. Dalsze procedowanie w sprawie listy załogi przejmuje Operator jachtu.
9. Po wypełnieniu wyżej wymienionych obowiązków, czyli zapłaceniu całości opłat oraz zadeklarowaniu listy załogi Klient otrzyma od agenta dokument Boarding Pass, który stanowi podstawę do zaokrętowania na jachcie.
10. Brak zapłaty w terminie całości opłat uprawnia Armatora lub Operatora do rozwiązania umowy i naliczenia kary umownej zgodnie z zasadami obowiązującymi przy rezygnacji z czarteru określonymi w warunkach czarteru.
11. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych adresowych, błędnego adresu email, nieprawidłowego numeru telefonu kontaktowego lub braku możliwości skontaktowania się z Klientem po złożeniu przez niego rezerwacji Agent zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji wstępnej bez poinformowania o tym fakcie Klienta.
12. W przypadku konieczności dokonania zmian w rezerwacji po jej opłaceniu, wynikających z inicjatywy Klienta (np. zmiana terminu, zmiana wyposażenia czy usług dodatkowych, lub przeniesienie umowy na rzecz innej osoby itp.) pobrana zostanie opłata manipulacyjna w wysokości 29€ za każdą zmianę.

§6
W miejscu zaokrętowania na jacht klient powinien przedstawić Operatorowi lub jego przedstawicielowi:
1. Dokument Boarding Pass otrzymany od Yachtgo,
2. Dokument potwierdzający tożsamość klienta oraz pozostałych uczestników rejsu

3. Inne dokumenty wskazane w treści warunków czarteru,
4. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia jachtu po akwenie, na którym ma odbyć się czarter, o ile Klient nie zamówił dodatkowo usługi skipera.

§7
Klient akceptuje fakt, iż Operator lub jego przedstawiciel, uprawniony jest do sprawdzenia przedstawianych przez Klienta uprawnień do prowadzenia jachtu jak i weryfikacji praktycznych umiejętności Klienta w prowadzeniu jachtu. Jeżeli Operator lub jego przedstawiciel uzna, że występują okoliczności zagrażające bezpiecznemu przebiegowi rejsu, uprawniony jest do zaokrętowania na jachcie skipera. Koszty usług skipera nie są wliczone w cenę czarteru i powinny być uregulowane przez klienta na zasadach wskazanych w warunkach czarteru.

§8
1. W przypadku, gdy klient zrezygnuje z czarteru jachtu zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w kwocie równiej:
1) Do 30 dni przed dniem przejęcia jachtu określonym w umowie o czarter jachtu – 50% należności za czarter,
2) Mniej niż 30 dni przed dniem przejęcia jachtu określonym w umowie o czarter jachtu – 100 % należności za czarter.
2. Klient może wykupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z czarteru podczas rezerwacji jachtu.

§9
Operator, ani Agent nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, ani też za żadne inne szkody poniesione prze klienta będące wynikiem okoliczności przez nich niezawinionych lub okoliczności mających charakter siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć wszelkie zdarzenia o charakterze nieprzewidywalnym, pozostające poza praktyczą kontrolą którejkolwiek ze stron, a w szczególności: katastrofy naturalne, działania wojenne, stany nadzwyczajne, zarządzenia władz państwowych.

§10
1. Wszelkie reklamacje wobec działań Agenta Klient lub inna upoważniona przez niego osoba powinna złożyć w formie pisemnej na adres Agenta w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą reklamacji.

2. Podstawą reklamacji wobec działań Operatora jest protokół zdawczo-odbiorczy jachtu (check list) podpisany przez zarówno Klienta jak i Operatora. Protokół powinien zawierać dokładny opis zastrzeżeń będących podstawą reklamacji. W przypadku braku takiego protokołu reklamacje nie będą rozpatrywane.
3. Wszelkie reklamacje wobec działań Operatora Klient lub inna upoważniona przez niego osoba powinna złożyć w formie pisemnej na adres Operatora w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

4. Składając reklamację poprzez email, Klient równocześnie zgadza się na taką drogę wymiany korespondencji dotyczącej reklamacji.

5. W trakcie rozpatrywania reklamacji Agent może poprosić Klienta o dodatkowe wyjaśnienia. W przypadku braku odpowiedzi Klienta na taką prośbę w ciągu 14 dni, reklamacja zostaje odrzucona i nie będzie ponownie rozpatrywana

§11
1. Do umowy z agentem stosuje się przepisy prawa polskiego.
2. Fakturę lub rachunek dla Klienta wystawia Operator w języku kraju siedziby Operatora i zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju, po zakończeniu czarteru. Agent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy na fakturze/rachunku.
3. Prawo właściwe dla umowy o czarter jachtu ustalane będzie zgodnie z odpowiednimi przepisami wynikającymi z umowy z operatorem oraz warunków czarteru.
4. Wszelkie spory związane z umową o czarter jachtu rozpoznawane będą zgodnie z przepisami właściwymi dla tej umowy.

5. Wszelkie spory powstałe w związku z działaniami lub zaniechaniami agenta rozpoznawane będą przez sąd właściwości ogólnej.

§12 
1. Dokonując rezerwacji jachtu Klient może wykupić na Stronie internetowej ubezpieczenie rezygnacji z czarteru.
2. Ubezpieczeniem rezygnacji zostaną objęte wszystkie osoby zgłoszone do tego ubezpieczenia w Koncie Klienta zadeklarowane w liście załogi.
3. Klient, najpóźniej w 5 dni od potwierdzenia rezerwacji opcjonalnej dokonuje za pomocą funkcji na stronie Konta Klienta, dokonuje zgłoszenia osób ubezpieczonych od rezygnacji. Opcjonalnie listę osób można dostarczy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@yachtgo.eu. Brak tych danych uniemożliwi uruchomienie ubezpieczenia.

4. W przypadku nie uruchomienia ubezpieczenia od rezygnacji z powodów jak w p. 3 niniejszego paragrafu opłata za ubezpieczenie nie podlega zwrotowi.
5. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu wystawienia polisy ubezpieczeniowej, nie później niż 10 dni od opłacenia rezerwacji opcjonalnej.
6. Potwierdzeniem uruchomienia ubezpieczenia jest polisa ubezpieczeniowa, którą Klient otrzymuje mailem, na adres podany przez niego w Koncie Klienta.
7. Wszelkie niezgodności w danych na polisie należy zgłosić Agentowi najpóźniej 7 dni od wystawienia polisy.

8. Szczegółowe warunki ubezpieczeń dostępne są na stronie https://yachtgo.eu/ubezpieczenia/
9. Niezgodności nie zgłoszone Agentowi w terminie nie mogą być podstawą do reklamacji.
10. Koszty zmian dokonywanych w polisach po ich wystawieniu nie wynikających z winy Agenta pokrywa Klient. Opłata manipulacyjna doliczana do kosztów każdej zmiany wynosi 15€.

§13
1. W ramach procesu rezerwacji jachtu na stronie Yachtgo.eu Klient może wykupić także ubezpieczenie podróżne załogi. Ubezpieczeniem tym są objęte osoby zadeklarowane do listy załogi w Koncie Klienta.
2. W przypadku braku deklaracji listy załogi ubezpieczenie załogi nie zostanie uruchomione.
4. W przypadku nie uruchomienia ubezpieczenia załogi z powodów jak w p. 2 niniejszego paragrafu opłata za ubezpieczenie nie podlega zwrotowi.
5. Polisa ubezpieczeniowa jest dostarczana Klientowi na adres podany email podany przez niego w Koncie Klienta. Stanowi ona potwierdzenie uruchomienia ubezpieczenia.
6. Wszelkie niezgodności danych w polisie należy zgłosić Agentowi najpóźniej 7 dni od wystawienia polisy.
7. Niezgodności nie zgłoszone Agentowi jak opisano w p. 6 niniejszego paragrafu nie mogą być podstawą do reklamacji.
8. Koszty zmian dokonywanych w polisach po ich wystawieniu nie wynikających z winy Agenta pokrywa Klient, a opłata manipulacyjna doliczana do kosztów każdej zmiany wynosi 15€.
9. Szczegółowe warunki ubezpieczeń dostępne są na stronie https://yachtgo.eu/ubezpieczenia/

Wyślij zapytanie

Zostaw telefon, a nasz doradca zadzwoni do Ciebie.

    Skontaktuj się z nami